ارتباط کاربردی روابط عمومی با وسایل ارتباط جمعی

انتخاب موثرترین ومهم ترین وسیله ارتباطی از میان انبوه وسایل ارتباطی موجوددرجامعه یکی از مسایل حساس است زیرا این امکان را به روابط عمومی ها  می دهند تا پیام های خود را به مخاطبین مورد نظرشان انتقال دهند

مقدمه :

ازآنجایی که برقراری ارتباط وانتقال پیام ها هسته مرکزی وکانون اصلی فعالیت های روابط عمومی را تشکیل می دهند ، مسئولین روابط عمومی باید به خوبی وسایل وکانال های ارتباطی موجود درجامعه را بشناسند ونسبت به نحوه کارکرد آنها دارای آگاهی کامل باشند تا درهنگامی که نیاز ارتباطی احساس می گردد به خوبی بتوانند تصمیم بگیرند کدام کانال یا کانال های موجود درجامعه را به کار گیرند وبه چه شکل ؟

انتخاب موثرترین ومهم ترین وسیله ارتباطی از میان انبوه وسایل ارتباطی موجوددرجامعه یکی از مسایل حساس است زیرا این امکان را به روابط عمومی ها  می دهند تا پیام های خود را به مخاطبین مورد نظرشان انتقال دهند

 . دراین بخش نحوه کارکرد وچگونگی استفاده از وسایل ارتباطی سازمان دار (organized mass media) چون روزنامه -  مجله – کتاب – رادیو – تلویزیون وفیلم را بررسی می کنیم . بدیهی است دراین بخش تنها چگونگی بهره گیری روابط عمومی از این وسایل وامکاناتی که این رسانه ها دراختیار روابط عمومی قرارمی دهند مورد نظر است . (علی میرسعید قاضی -1385- ص 158)

 روزنامه :

درهر نسخه از روزنامه – صدها خبر وچندین گزارش مقاله وتفسیرچاپ می گردد . جمع آوری وکسب همه این خبرها وتهیه وتدوین این گزارشات ومقالات بدیهی است که از عهده خبرنگاران ونویسندگان ودبیران یک روزنامه خارج است . همه کسانی که به شکلی با روزنامه ها کارکرده اندو یا به نوعی از نحوه کا رآن ها اطلاع دارند به خوبی می دانند که اکثر اخبار مندرج درروزنامه  ها از طریق اطلا عیه های خبری روابط عمومی ها ویا نوشتن واطلاع دادن داوطلبانه مردم به دست می آید .

تحقیقی که درمورد 188عنوان خبری که درروزنامه وال استریت ژورنال درمارس 1981به عمل آمد نشان داد که 50درصد این عناوین خبری را اطلاعیه های خبری که روابط عمومی موسسات به دفتر این روزنامه ارسال داشته  بودند تشکیل می دادند .

متقلابلا روزنامه ها درکارهای روابط عمومی دارای نقش اساسی وبنیادی هستند چون ابزاررساندن پیام ها ی آنان به مردم می باشند . خوشبختانه آنها به اخبار واطلاعات وگزارشاتی که روابط عمومی برای آنها ارسال می دارد نیازمندند ودرحقیقت از آنها استقبال هم می کنند . درنتیجه روزنامه ها به هر گونه نوشته واوراق حاوی خبر واطلاعاتی که ارزش انتشار داشته باشند نیازمندند ومتقابلا روابط عمومی ها به روزنامه ها برای درج ونشر پیام خو دمحتاجند.

مسئولین روابط عمومی هنگامی که به هر روزنامه فکر می کنند حتما باید به یاد بیاورند که آن یک موسسه اقتصادی وانتفاعی است وبرای کسب سود به وجود آمده است. کالایی را که این موسسه می فروشد وبه مشتری خود عرضه می کند عبارتست از خبر تفسیر وتحلیل گزارش و آگهی تبلیغاتی ( بدیهی است که روزنامه هایی که از سوی احزاب ودسته های سیاسی – انجمن ها ومحافل وانتشار می یابند از این اصل کلی مستثنی می باشند. )

هرچند روزنامه ها درگذشته وحال شاید یه شکل های دیگر ادعا کرده ومی کنند ویا به گونه ای بوده اندو هستند که کسی نمی تواند به صراحت چنین حرفی را درباره آنها بزند ولی حقیقت این است که روزنامه موسسه ای انتفاعی است ومانند سایر موسسات انتفاعی دیگر چنانچه دخل وخرج نکند پس از مدتی مجبور به توقف کار وتعطیل فعالیت خود می گردد .ودرنتیجه هر گونه سیاست روزمره وبرنامه ریزی دراز مدت وکوتاه مدت موسسه خبری متوجه تر از نامه سود وزیانی است که درپایان سال ارائه می دهد .

روزنامه ها تقریبا نزدیک به 70درصد از درآمد خود را از درج آگهی تبلیغاتی و30درصد دیگر را از طریق تک فروشی کسب می کنند . درنتیجه از آنها نمی توان انتظار داشت تا آن اطلاعیه خبری را به چاپ برسانند که درحقیقت یک آگهی تبلیغاتی است. اگر چنین کاری بکنند خودرا از یک منبع مالی خودیعنی آگهی تبلیغاتی محروم کرده اند .

تنها هنگامی یک اطلاعیه خبری درروزنامه چاپ می گردد که ازنظر سردبیر آن روزنامه حاوی خبر یا مطلب جالبی برای اکثرخوانندگان آن روزنامه باشد . همه مسئولین روابط عمومی که مسئولیت ارتباط با وسایل ارتباطی را دارند باید به این اصل مهم وکلی واین واقعیت آگاهی داشته وآن را درفعالیت های ارتباطی خود به عنوان محور اصلی درنظر بگیرند.

ازآنجایی که مطبوعات دارای حقوقی هستند واز آزادی برخوردارند درنتیجه نمی توان  آن ها را وادار به درج خبری بکنند که مایل به درج آن نیستند. وبالعکس براساس همین حقوق نمی توان مانع چاپ خبری شد که آنها قصد چاپ آن را دارند قانون مطبوعات مصوبه 28/12/68جمهوری اسلامی ایران درفصل سوم تحت عنوان حقوق مطبوعات مفهوم فوق را بدین شکل بیان داشته است . ماده 4- هیچ مقام دولتی وغیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصد اعمال فشار برمطبوعات برآید .

درمورد هرروزنامه مسئولین روابط عمومی باید به سه نکته زیرتوجه کنند تا بدانند چه خبر ومطلبی را درچه زمانی وبه چه کسی درروزنامه تحویل دهند .

1-    خط مشی روزنامه

2-    سازمان روزنامه

3-    مسئولین هر بخش از سازمان روزنامه

سردبیرروزنامه ، مسئولیت هیت تحریریه وسرویس های مختلف روزنامه را به عهده دارد ومسئول همه نوشته های روزنامه می باشد ومعاون سردبیر هدایت هیت تحریریه را به عهده دارد . دبیرسرویس ها یا بخش ها هریک مسئول اداره بخش ورزش – اقتصاد – هنر – سرگرمی ها – و ... می باشند . سرویس شهری یکی از سرویس های مهم از نظر روابط عمومی ها می باشد. این سرویس دارای بخشهای چون پلیس – مجلس – دادگستری – هنری – حوادث و.... است.

اطلاعیه های خبری که ازروابط عمومی ها ی موسسات به روزنامه ای ارسال می شود نخست به دبیر بخش شهری تسلیم می گردد . مگر آنکه اطلاعیه با دقت برا ی بخش به خصوصی چون خانواده – اقتصاد – یا ورزش یا بخش دیگری تنظیم شده باشد. اگر چه بخش شهری وسرویس های دیگر از یکدیگر جدا عمل می کنند ولی ارتباط وهماهنگی کاملی توسط سردبیرومعاونت اوبین آنها برقراراست . اطلاعیه های خبری واصله به دفتر روزنامه اگر دارای ارزش خبری باشد از طریق سردبیر ویا معاون او ویادبیراجرایی به سرویس مربوطه احاله خواهد شد.

مسئولین روابط عمومی با توجه به شناختی که از روزنامه ها بایدداشته باشند . برای هر روزنامه اطلاعیه خبری جداگانه ای تنظیم نمایند . ارسال یک اطلاعیه خبری بخشنامه مانند، برای همه روزنامه ها ، بدون توجه به سیاست خبری آنها کار بی حاصلی است . برای هرروزنامه اطلاعیه خبری ویژگی خاص خودرا باید داشته باشد اگر چه اینکار هزینه بیشتری به خوداختصاص می دهد وزحمت زیادی دارد ولی نتیجه ای که احیانا به دست می آید ارزش چنین سرمایه گزاری را دارد ضمنا اطلاعیه خبری چنانچه به عنوان دبیر مربوطه ویا دبیر بخش شهری نوشته شده باشد امیتاز بیشتری دارد . البته باید توجه داشت که نقل وانتقالات درروزنامه ها زیاد است وباید سریعا درجریان این امر قرارگرفت . ارسال پستی اطلاعیه های خبری توصیه نمی شود . اکنون ضروری است از دورنگار ویا پست الکترونیک استفاده شود.

فرصت های روابط عمومی درروزنامه ها :

مطالبی را که روابط عمومی ها برای روزنامه ارسال می دارند به دودسته زیرتقسیم می گردد.

1-  اطلاعیه خبری ( اطلاعیه خبری نوشته ای آماده برا ی چاپ است که با رعایت روش های خبر نویسی توسط روابط عمومی تهیه وبه وسایل ارتباط جمعی ارسال می گردد)

2-  اوراق حاوی اطلاعات واخبار ومطالب زمینه ای پیرامون رویدادها که خبرنگاران ونویسندگان سرویس های گوناگون روزنامه شخصا آن را مطالعه ومطالب مورد نظر خودرا انتخاب کرده ومبنای برا ی تهیه گزارش – مقاله ویا مصاحبه قرار می دهند.

درپاره ای ازمواقع دعوت  ناهه هایی از سوی روابط عمومی برای مطبوعات جهت شرکت درکنفرانس مطبوعاتی بازدید از موسسه افتتاح یک پروژه .... ارسال می گردد . همراه دعوتنامه باید برگه های حاوی خبر واطلاعات ضمیمه شود تا مسئولین نسبت به مسئله دارای اطلاع زمینه ای گردند وخبرنگاری که کاروتجربه وتخصص اومناسب با آن رویداداست به محل اعزام دارند. هنگامی که خبر مهمی همراه با اطلاعیه خبری وبرگه های حاوی خبر واطلاع به روزنامه ارسال می شود ترتیب دادن ملاقات با شخص مسئول درروزنامه درچاپ آن خبربسیار موثراست .

پاره ای از مسئولین پس از ارسال اطلاعیه خبری اقدام به تماس تلفنی با مسئول مربوطه جهت اطمینان از وصول آن می نماند . ولی این عمل توصیه نمی شود مگر اینکه روابطی برقرارباشد . زیرا کسانی که دست اندرکار مطبوعات می باشندافراد بسیار پرمشغله هستند وقطع کردن کار وپاسخ دادن به یک تلفن برایشان چندان مطبوع نیست . (علی میرسعید قاضی- 1385- ص 162)

مناسبت های ویژه :

مسئولین موفق روابط عمومی پا را از تهیه خبر وگزارش رویدادهایی که درموسسه رخ می دهد فراترمی نهند بلکه خبری راکه به آن احتیاج دارند به وجود می آورند . درپاره ای از مواقع خبری آن چنان برای موسسه دارای ارزش است که باید پدیده آن خبررا درداخل سازمان ایجاد کرد . این عمل با گزارش ساده ا خبارموجود درسازمان تفاوت دارد.

روابط عمومی فعال دربرخورد با خبربه صورت انفعالی عمل نمی کند ومنتظرنمی شود تا با پیش آمدن رویدادهای خبر آن را تهیه کند . بلکه هنگامی که شایسته بداند خبر را می آفریند. بدیهی است که دراینجا منظور خلق وگزارش خبردروغین – جعلی – ومضحک نیست بلکه چنانچه خبری بسیار برای سازمان ارزش داشته باشد .باید مناسبت ورویدادی به وجود آورد تاآن خبر حاصل آن رویدادباشد  وسپس آن را به رسانه ها گزارش کند. به چند نمونه از آنها اشاره می شود.

1-    تهیه طرح وبرنامه ریزی تورهای خبری

2-    مشارکت درنمایشگاهها

3-    ایجاد مسابقات ورزشی ویا شرکت درمسابقه های ورزشی

4-    اختصاص بورس تحصیلی – معالعاتی – وتحقیقاتی به محققان ودانشجویان ممتاز

5-    همکاری با مسئولین رسانه ها روی یک برنامه وپروژه مشترک

     وغیره .......... (علی میرسعید قاضی 1385- ص – 164)

مجلات :

نحوه کار سازمان  تشکیلات – محتوا وزمان نشر مجله ها با روزنامه ها تفاوت های آشکاری دارند . به همین انگیزه گونه دیگری از فرصت ها را پیش روی روابط عمومی ها قرار می دهند هر چند مشکلات جدیدی نیز درکار با آنها وجود دارد .

روزنامه های یومیه – از نظر زمان چاپ – توزیع درتنگنای ویژه ای قراردارند. درساعت وحتی دقیقه معنی به زیر چاپ می روند ودرساعت معینی درمنطقه وسیعی توزیع می شوند . درمورد مجلات که هفتگی یک بار – ماهیانه – وشش ماه یک بار تولید وتوزیع می شوند محدودیت زمانی به آن گونه که درروزنامه ها  مطرح است وجود ندارد.

مجلات از نظر محتوا – چون درحوزه ویژه ای عمل می کنند درمقایسه با رقیب یومیه خود ، یعنی روزنامه ها با موضوعات خبری وموضوعات موردعلاقه شان عمیق تر ، ریشه ای تروتحلیل گرانه تر برخورد می کنند. مسئولین روابط عمومی درهنگام ارتباط وکار با این گونه مطبوعات باید به این ویژگی توجه کنندوآن را بهانه وانگیزه ای برای برقراری ارتباط با آنها قراردهند. مثلا اطلاعیه خبری که برای روزنامه ها یومیه ارسال می گردد چندان به کار مسئولین مجلات نمی خورد . آنچه به عنوان اطلاعیه خبری یا مطبوعاتی به دفتراین مجلات فرستاده می شود باید شامل جزئیات بیتشری خبری بوده وازنظرزمان نیز خیلی زودتراز اطلاعیه خبری ارسالی به دفتر روزنامه های یومیه ، به دفترمجله ارسال می گردد.

مجلات همچون روزنامه ها از آزادی وحمایت قانون برخوردارند ومانند آنها مسئله تیراژفروش ودرآمد برایشان یک مساله اساسی است درنتیجه درانتخاب وچاپ مطالب – سیاست ادامه فعالیت وگسترش خود را تعقیب می نمایند . آنچه ملاک ومعیار انتخاب مطالب خبری وتفسیری وتحلیلی وگزارش ها ومقاله های مجلات است علائق ومطالب مورد توجه خوانندگان وسیاست مجله است . مسئولین این نشریات از میان انبوه مطالب براساس ضوابط خود مطالب ومحتوای مجلات را برمی گزینند.

مسئولین روابط عمومی باید نسبت به خط مشی تک تک مجلات جامعه ای که درآن فعالبت می کنند آگاهی کامل داشته باشند تا بتواننددرارتباط با آنها ونشر مطالب مورد توجه خود موفقیت کسب نمایند . درنتیجه هر گاه مطالبی از سوی روابط عمومی ها با توجه به سیاست خاص یک مجله وبا هماهنگی هیئت تحریریه آن تهیه گردد ، شانس چاپ وانتشار آن بیشتر است.

نکاتی که با رعایت آن همکاری بین روابط  عمومی ومجلات افزایش می یابد.

1-    ایده مطالب را با مسئول مجله درمیان بگذارد وپس از هماهنگی های لازم تهیه وتدوین مطالب آن را به عهده بگیرند.

2-  لیستی از عناوین مطالبی راکه می توانیم از طریق آن اخبار وگزارشات موسسه رانشرنمائیم به مسئول مجله ارائه دهیم وپس از تایید سردبیر مجله تهیه وتدوین پاره ای از این عناوین را به عهده بگیریم  .

3-  از مسئول مجله بخواهیم که فهرستی ازعناوین مطالبی که وی علاقمندبه تهیه وچاپ آن است ارائه دهد وبا هماهنگی عناوینی را که به شکلی می توانیم مطالب آن را به موسسه خود ربط دهیم تهیه وتنظیم ودراختیارمدیرمجله قراردهیم .

4-  کارشناسان ومتخصصین موسسه را ترغیب کنیم تا از طریق روابط عمومی مقالات ومشورت های کارشناسان دراختبارمجلات قراردهد .( علی میرسعید قاضی -1385-ص 166)

کتاب :

اززمانی که یک ایده درذهن یک نویسنده پدیدار می شود تا این ایده تبدیل به یک کتاب گردد ودرکتاب فروشی هادردسترس علاقمندان قرار گیرد درکشور ما حداقل یک سال ونیم طول می کشد . به همین دلیل کتاب ها را عموما یکی از وسایل روابط عمومی جهت تبلیغ برنامه های  کوتاه مدت ومیان مدت نمی دانند . اما از نظرهای دیگری کتابها برا ی روابط عمومی دارای اهمیت وارزش هستند. از آنجایی که مطالب کتاب ها – به خصوص کتب علمی توسط خوانندگان جدی تر وقابل اعتنا ء واعتبارتر تلقی می شوند درنتیجه کتاب می تواندوسیله مفیدتر وموثرتری برای انتقال فلسفه وجودی ونقطه نظرهای اساسی واولیه باشد.

کتاب ها عموما ایده ها وافکار جدی تری را منتشر می کنند حتی ممکن است انتشار کتابی باعث ایجاد تحولی درجامعه گردد. کتاب رسانه ای است  که نویسنده را به مخاطبان با فرهنگ تر ومتفکرتری ربط می دهد وحاملی است که با اقشارروشنفکرتر جامعه ورهبران افکار عمومی درتماس است . به همین مناسبت روابط عمومی درارتباط با کتاب باید با دید وسیعترآینده نگرتروکارشناسانه تر برخورد نماید . بدیهی است باید درنظرداشت که دراینجا منظورکتبی نیست که از سوی موسسات افراد وسازمان ها تنها برای دسترسی به اهداف تبلیغاتی تهیه ونشر می یابد.

کتاب به سبب زمینه ذهنی که شخص نسبت به محتوای آن دارد وآن را انتخاب وهزینه آن را پرداخت می نماید پیام آن رابا اهمیت تر وجدی تر تلقی می کند . شخص درمطالعه کتاب انتظار اطلاع بیشتر وجدیدتر وجالب تری را دارد . به همین دلیل کتاب وسیله ای برای تبلغ یک مد یا یک محصول مصرفی یاخبر وگزارش یک رویداد مقطعی نیست . کتاب از نظر روابط عمومی وسیله ای جهت شناساندن فلسفه وجودی وتبلیغ هدفهای دراز مدت سازمان است . وباید جهت روشن کردن وآگاه کردن افکار عمومی وجلب توجه آن برا ی منظورهای دورتر واهداف دراز مدت تر واساسی تر مورد استفاده قرار گیرد.

هر کتابی تحت عنوان باغبانی توسط هر کس چاپ ومنتشر شود مسلما به فروش ابزارهای باغبانی ومواد وماشین الات این رشته کمک می کند. هر کتابی درباره بیماری های فصل سرما انتشار یابد فروش پوشاک ضخیم زمستانی را افزایش خواهد داد . به همین ترتیب هر کتابی پیرامون حوزه فعالیت موسسه نوشته شود درپیشبردهدفهای آن موسسه مفیداست . بدین دلیل مسئولین روابط عمومی باید فهرستی از مولفین ومترجمین –استادان – مراکز دانشگاهی –مراکز تحقیقاتی –افراد مخترع ومبتکروموسسات انتشاراتی تخصصی – رشته ومیدان علمی – صنعتی وهنری سازمان خود را تهیه نموده وبا آنها تماس دائم داشته از برنامه فعالیت های آنها اگاه باشد . چنانچه نویسندگان ومترجمین درحال تهیه کتابی هستند درتالیف وترجمه این کتابها از طریق دراختیارقراردادن وسایل وامکانات وهمچنین متخصصین وکارشناسان موسسه هماهنگی ها وکمک های لازم راارائه دهد. از سوی دیگر می تواند از طریق دراختیار قراردادن کتب ویا ایده تالیف وترجمه کتابها وتسلیم تسهیلات دیگر فرصت های مناسبی برای معرفی موسسه خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم بدست آورد. (علی میرسعید قاضی -1385ص 167)

رادیو:

درمقایسه با تمام رسانه های همگانی ،رادیودارای امتیازهای منحصربه فردی است . یک خبرنگاررادیویی درصحنه رویدادمی تواندبا یک دستگاه فرستنده کوچگ خبروگزارش خودرابه مرکز فرستنده ارسال دارد وایستگاه فرستنده هم به همان آسانی ودرهمان لحظه آن گزارش وخبر را به روی آنتن بفرستند. درحالی که از زمان تهیه خبر توسط یک خبرنگارروزنامه درمحل تاخواندن آن خبر توسط فرد درمنزل محل کار وهر جای دیگر ساعت ها وقت وتلاش لازم است . آنجه درهیثت تحریریه وچاپخانه وکانال توزیع می گذرد بخشی از فرایندکار روزنامه را تشکیل می دهد. رادیو ساده ترین – سریع ترین وسهل الوصل ترین وسیله ارتباطی است .

ازنظرگیرنده پیام نیز دریافت پیام های رادیویی ساده تراز دریافت پیام سایر رسانه ها ی همگانی است  .هر فرد درهر شرایط –درحرکت – توقف – منزل – سفر – گردش وهر جایی ودرهر حالی با یک گیرنده ساده وسبک وقابل حمل می تواند پیام های رادیویی را دریافت کند.

برنامه های رادیویی را می توان به سه گروه تقسیم کرد.

1-    برنامه های خبری شامل – خبر – گزارش – وتحلیل وتفسیر

2-    برنامه های آمورشی

3-    برنامه های سرم گرم کننده

برنامه های خبری خود به دوسته اخبار داخلی واخبار خارجی تقسیم می گردد.

مسئولین روابط عمومی معمولا با قمست اخبار داخلی سروکار دارند. اخبار موسسه وخبر رویدادها وبرنامه های آن چنانچه دارای ارزش خبری بوده وبه موقع به دست مسئولین مربوطه دررادیو برسد تحت عنوان اخبار داخلی ویامحلی پخش می گردد . جهت سهولت پخش اخبار مسوسسه مدیران روابط عمومی باید با نحوه کار فرستنده های رادیویی محلی ومنطقه فعالیت خود آگاهی داشته وبا مسئولین آنها ارتباط موثرتری برقرار نمایند تا در فرصت هایی که ضرورت ایجاب می نماید بتوانند از امکانات این رسانه حداکثربهره برداری را به سود سازمان خود بنمایند.

گذشته از برنامه اخبار –رادیو با تهیه وپخش برنامه های ویژه درساعات گوناگون برا ی گروه های مختلف فرصت های مناسبی را برای همکاری با روابط عمومی موسسه به وجود می آورد . رادیو یا پخش برنامه برای گروه های سنی مختلف مانند . برنامه کودکان –برنامه جوانان خانم های خانه دار و...... وتهیه برنامه هایی برای مشاغل گوناگون چون برنامه کارگران – کشاورزان – معلمان و... تهیه برنامه درموضوعات مختلف همه گروه ها – افراد – مشاغل – وموضوعات را پوشش می دهد.

مدیران روابط عمومی برحسب تشخیص وخط مشی سازمان می توانند با مسئولین برنامه های مورد توجه خود ارتباط داشته وبا آنهادرتهیه برنامه ها همکاری نمایند وبا دراختبارقراردادن امکانات تجهیزات وسایل وپرسنل ومتخصص سازمان به تهیه کنندگان برنامه های رادیویی درتهیه برنامه ها یاری دهندودرضمن آن مستقیم وغیرمستقیم امکان تبلیغ ومعرفی موسسه خود را فراهم سازند . مدیرروابط عمومی هم چنان که درمورد روزنامه وکتاب نیز بیان گردید می تواند با تماس با مدیر تولید برنامه های رادیو – ایده – برنامه ها را به آنها پیشنهاد نماید ودرتهیه وتولید آنها به کارگردانان  وتولید کنندگان کمک نماید.

درارسال اطلاعیه های خبری به رادیو- همان معیارهای ذکرشده درمورد سایر رسانه ها را باید درنظر گرفت یعنی اطلاعیه خبری باید درزمان صحیح به شخص صحیح یاکیفیت تنظیم مناسب به رادیو برسد . دراطلاعیه خبری که ویژه رادیو تهیه می گرددتوجه به ایجاز واختصارعامل اساسی است . اطلاعیه خبری حاوی 400کلمه که ویژه روزنامه تنظیم می گردد مطلقابه کار رادیو نمی آید . این خبر باید حداکثردر25کلمه خلاصله شودتا نتیجه واجدارزش خبری است از رادیوپخش گردد. . (علی میرسعید قاضی -1385ص 169)

تلویزیون :

هرشخص می تواند تاثیرعظیم تلویزیون را برروی زندگی فردفرد ما ملاحظه کند تلویزیون درمقام مقایسه یا سایروسایل ارتباط جمعی برحیات مادی ومعنوی تک تک افراد جامعه از هرگروه سنی – تحصیلی وشغلی تاثیرفراوان تری دارد. الگوهای زندگی امروزه از روی شخصیت برنامه های پربیننده وپرطرفدار تلویزیون برداشته می شود . گروه های زیادی از مردم نحوه حرکات ورفتار وشکل پوشاک وزندگی خود درا از شخصیت های برنامه های تلویزیونی اقتباس می کند. برای بیشتر مردم منبع اخبار وآگاهی ها تلویزیون است ونقطه نظرها وگرایش های خود را بر اساس نظریه های تحلیلی وتفسیرهای برنامه های خبری – سیاسی – اجتماعی وفرهنگی آن پی ریزی می کنند.

البته به هر میزان فرد از نظر فرهنگی غنی تر واز نظر روانی متعادل تر واز نظر درونی مستحکم تر باشد به همان نسبت کمتر از برنامه های تلویزیونی الگوپذیراست . آگاهی بیشترووسیع تر همه جانبه تر باعث می گردد تا فرد – تلویزیون را تنها دریچه بر روی هستی نداند وآن را تنها منبع دریافت آگاهی های خود نپذیرد به هر حال همه کسانی که خبری برای پخش کردن دارند تلویزیون را عامل جاودیی برا پخش خبر خود می دانند.

یکی از دلایل مهمی که چنین ویژگی ها را به تلویزیون می بخشد خاصیت سمعی وبصری وعامل حرکت دراین رسانه همگانی است . حرکت درتلویزیون یکی از عناصرمهمی است که باعث جلب نظر بیننده می شود . به همین دلیل است که درتلویزیون همیشه حرکت را دربرنامه ها منظور می نمایند وچنانچه درموارد استثنایی استفاده از این عامل مقدور وممکن نگردد زاویه دید را با استفاده از دویا چنددوربین تلویزیونی تغییرمی دهند تا نوعی حرکت را به بیننده القاءنمایند.  برنامه های تلویزیونی به برنامه های سراسری ومحلی تقسیم می گردند . هریک از این برنامه ها فرصت زیادی برای روابط عمومی فراهم می آورد که اساس آن همان هایی است که درموارد رادیووروزنامه بیان گردید .

1-    ارسال اطلاعیه خبری به واحدخبر شبکه سراسری یا اخبارمحلی ومنطقه ای .

2-    تهیه نوارهای ویدیویی جهت برنامه های ویژه تلویزیون چون برنامه های علمی –ورزشی – پزشکی – کارگری وغیره .....

3-    مشارکت دربرنامه های بحث ومیزگردهای گوناگونی که مسئولین تلویزیون به مناسبت هایی اقدام به اجرای آن می نمایند.

4-    ارتباط با تولید کنندگان برنامه های تلویزیونی ودراختبارقرار دادن امکانات ومشارکت دربرنامه آن ها .

5-    ارائه ایده برنامه ها به تولید کنندگان ومسئولین وکمک درتولید آنها .

6-    مشارکت با مسئولین تلویزیون درتولید برنامه ها اجتماعی وفرهنگی مورد توجه عام .

برنامه های محلی تلویزیون به سبب محدود بودن سازمان ونداشتن امکانات کافی از قبیل استودیو – خبرنگار وفیلم بردار فرصت های مناسب تری را برای روابط عمومی ها ایجاد می کند روابط عمومی ها به عنوان کمک به تهیه کنندگان وتولید کنندگان برنامه های محلی می توانند از امکانات تلویزیون بهره بگیرند . درمقام مقایسه پخش برنامه های محلی بیش از پخش سراسری فرصت برای روابط عمومی ها ایجاد می نمایند. . (علی میرسعید قاضی -1385ص 170)

فیلم های سینمایی :

اصطلاحفیلم سینمایی درایران به طور اعم به آن دسته از فیلم هایی اطلاق می شود که از سوی تولید کنندگان حرفه ای به عنوان یک  کالا ی تجاری – فرهنگی به منظورنمایش درسالن سینماهای عمومی تولید می گردد.  این فیلم ها اصولا وسایل بسیار مهم درکار روابط عمومی نیستند تنها می توانند به طور حاشیه ای نام موسسه تاسیسات – کالایا خدمات آن را مطرح نمایند . مثلا اگر داستان فیلم برحول زندگی کارگریا کارمند بنا شده باشد صحنه های آن می تواند درموسسه خاصی اتفاق بیافتدوبا هماهنگی روابط عمومی می توان امکانات موسسه را دراختیارتولید کنندگان قرارداد . یا چنانچه قهرمانان داستان از کالا یا خدمت خاصی درفیلم استفاده می کنند با هماهنگی روابط عمومی می توان محصول ویا خدمت کارخانه را با مارک آن مورد استفاده قراردهد وبه این ترتیب از نام موسسه وتولیدات آن تبلیغ شود.

فیلم های سینمایی به شکل دیگری نیز می توانند وسیله تبلیغ برا ی موسسه باشند وآن تهیه فیلم های سینمایی به سفارش موسسه است . دراین شکل کارموسسه درحقیقت کارگردان وقهرمان وداستان فیلم را به خدمت بیان نقطه نظرهاا وهدف های خود در می آورد وبا تولید یک فیلم سینمایی ، مطالب مورد نظر خود را از طریق این رسانه هبه آگاهی عموم می رساند.

گونه دیگری از فیلم ها یعنی فیلم های آموزشی یکی از ابزارهای مهم و با ارزش روابط عمومی می باشند . پاره ای از موسسات دررشته فعالیت خود اقدام به تهیه یک سری فیلم های آموزشی 16یا 8 میلی متری یا نوارهای ویدیویی وسی دی جهت استفاده درمراکز آموزشی دانشگاه ها مراکز تحقیقاتی موسسات وتلویزیون می نمایند. این گونه فیلم های آموزشی چنانچه با کیفیت خوب ومحتوای موثری تهیه شوند دربالا بردن حیثیت واعتبار موسسه وشناساندن نام وهدف های آن ابزاربسیار مفیدی هستند. . (علی میرسعید قاضی -1385ص 171)

منابع :

میرسعید قاضی علی – تئوری وعمل درروابط عمومی وارتباطات – انتشارات مبتکران – چاپ ششم سال 1385

 

/ 0 نظر / 16 بازدید