آشنایی با فعالیت‌های روابط عمومی (1)

ارتباطات مردمی

 توجه جدی به افکار همه کارکنان، مدیران، کارفرمایان، سهامداران و جامعه در ایجاد حرکت، اصلاح و جریان سالم سازی، بدون در نظر گرفتن امیال و رویکردهای سیاسی مخرب

 الف) ارتباطات مردمی در شاخه دریافت پیشنهادها
- داشتن فرم پیشنهادها
- نحوه جمع‌آوری پیشنهادها
- داشتن دبیرخانه یا واحد مرتبط
- طبقه بندی پیشنهادها و ارائه جدول
- پیگیری پیشنهادها
- ارزیابی اثربخشی پیشنهادها
- برگزاری جلسات شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان
- سازمان دهی چگونگی دریافت، ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به پیشنهاد دهندگان و یاری در اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده.
- برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای انتخابات اعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
- انتخاب و تهیه فهرست کارشناسان و متخصصان و تعیین گروههای کارشناسی برای بررسی علمی، فنی و اجرایی پیشنهادهای دریافت شده
- بررسی مقدماتی پیشنهادهای دریافت شده به منظور ارسال آن به کمیته های کارشناسی
- رسیدگی به اعتراضهای پیشنهاد دهندگان درباره نتیجه ارزشیابی از پیشنهادها
- تصویب پیشنهادهای پذیرفته شده و ارسال گزارش لازم برای مدیریت شرکت به منظور صدور دستور اجرا به واحدهای مربوطه
- نظارت و پیگیری اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده
- چگونگی قدردانی از افراد پیشنهاد دهنده

 منبع: سایت روابط عمومی، معجزه ارتباطات

/ 0 نظر / 7 بازدید