برنامه ریزی در روابط عمومی (3)

روابط عمومی در جریان تمام برنامه ریزیهای سازمانی نقش مهمی را عهده دارد چرا که هم در شناخت فرصتها و تهدیدها به برنامه ریزان کمک شایان توجهی را می نماید و هم با دسترسی به نیاز مخاطبان تلاش برنامه ریزان را به سمتی متمرکز می کند که برآورنده نیاز مخاطبان باشد و این امر خود زمینه ساز جنب منفعت برای سازمان خواهد بود.

بنابراین به فراموشی سپردن روابط عمومی توسط برنامه ریزان صدمات جبران ناپذیری را به پیکره سازمان وارد خواهد ساخت.

هر جا که سازمان به نوعی با مخاطبان بیرونی سر و کار دارد و قصد اقدام برای آنان را دارد نگاه اول برنامه ریزان باید به روابط عمومی باشد تا بتوانند اطلاعات لازمه را از روابط عمومی اخذ نمایند. بسیاری اوقات اتفاق افتاده که کالایی بدون توجه به نظر مخاطب تهیه شده ولی مورد استفاده واقع نشده است. یک کارخانه بیسکویت سازی اگر بخواهد در طعم بیسکویت خود تغییری ایجاد کند، ذائقه مشتریان خود را ملاک عمل خویش قرار می دهد و براساس آن برنامه ریزی می کند و سپس نسبت به تولید محصول جدید اقدام می کند. در غیر این صورت نباید توقع موفقیت داشته باشد.

در نگاه دیگر اگر سازمانی نوپاست ضروری می نماید تا کامهای آغازین خود را از روابط عمومی شروع کند.

روابط عمومی نیز با شیوه های مختلفی اعم از تبلیغ، ترغیب، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم، زمینه حضور فعال سازمان را فراهم می آورد آنگاه می توان بر پایه اهداف مشخص، پی ریزی اولیه سازمان را انجام داد و برای گامهای بعدی برنامه ریزی کرد. مشخص می شود که عملکرد روابط عمومی در این زمینه، عرضه خدمت است و نه عرضه یک محصول قابل لمس. روابط عمومی به برنامه ریزان خدماتی می دهد که تحت لوای آن محصول مشخص سازمان به مخاطبان عرضه می شود به عبارت دیگر توانایی دیدن و درک الگوها و فرآیندهایی که یک مؤسسه را با جامعه پیرامونش مرتبط می کند وظیفه منحصر به فرد روابط عمومی است.

مهمترین بحثی که در برنامه ریزی مطرح می شود، فرآیند تعامل مؤسسه با مخاطبان می باشد که تلاش دارد در نتیجه این تعامل، مخاطبان موجود را به مخاطبان مطلوب تبدیل نماید.

معمولاً در هر سازمان، واحدهای مختلف مرتبط با مردم، واحد خود را برتر و با اهمیت تر از دیگر واحدها می بینند اما روابط عمومی باید هدف کلی سازمان را که همانا جلب رضایت مشتری است مد نظر قرار دهد. چرا که این واحد در حقیقت وکیل مدافع مخاطبان در داخل مؤسسه به شمار می رود. روابط عمومی می تواند پشتیبانی ادارات مختلف سازمان را برای تحقق هدف یعنی رسیدن به مخاطبان مطلوب بدست آورد مشروط بر آن که در جهت درک وظایف واحدهای دیگر تلاش کند.

حال با توجه به نقش روابط عمومی در برنامه ریزیهای سازمان، توجه این بخش به برنامه ریزی درون بخشی نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند.


منبع: ارتباط COMMUNICATION

روابط عمومی _روزنامه نگاری Public Relation & Journal

 

/ 0 نظر / 7 بازدید