اساسنامه انجمن روابط عمومی ایران

فصل اول - کلیات

فصل دوم ـ ارکان انجمن

فصل سوم – وظـایف و فعالیت ها

فصل چهارم ـ عضویت

فصل پنجم ـ امور متفرقه


 فصل اول - کلیات

ماده (1) هدف : با توجه به اهمیت نقش ارتباطات اجتماعی در جهان امروز ، انجمن روابط عمومی ایران با هدف شناساندن نقش روابط عمومی به مردم و تلاش در جهت توسعه روش های علمی و اجرایی در چهارچوب اهداف نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد .

ماده (2) انجمن روابط ایران که از این بس دراین اساسنامه انجمن نـــامیده می شود یــک انجمن اجتماعی ـ فرهنگی ـ تحقیقاتی ـ تخصصی است .

ماده (3) انجمن مؤسسه ایست غیر انتقاعی و منابع آن از طریق حق عضویت ، هدایا و کمکها تامین گردیده و ازتاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد .
ماده (4) مرکز انجمن در تهران خیابان ولیعصر ـ بالاتر از چهارراه شهید چمران ، خیابان شهید فیاضی (فرشته) ، پلاک 147 می باشد که با پیشنهاد هیئت مدیره انجمن و تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب می تواند درسایر شهرها شعبه یا دفتر تاسیس نماید .

ماده (5) انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نا محدود تشکیل می شود .

 

 فصل دوم ـ ارکان انجمن

ماده (6) ارکان انجمن عبارتند از : مجمع عمومی ، هیات مدیره ، بازرس ، کمیته ها و دبیرخانه
ماده (7) مجمع عمومی با شرکت اعضای پیوسته انجمن تشکیل می گردد .

ماده (8) مجمع عمومی بردو نوع است : عادی (سالانه ) و فوق العاده

الف ) مجمع عمومی عادی هرسال یکبار درسه ماهه اول هرسال تشکیل می شود .

ب) مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری با تصویب و دعوت هیات مدیره و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته و به دعوت هیات مدیره تشکیل می کردد.

ماده (9) جلسات مجمع عمومی و فوق العاده ( باستثنای مورد مذکور درماده (30) با حضور حداقل نصف به اضافه یک عضو پیوسته تشکیل می گردد . برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای مورد مذکور ماده (33) رای موافق اکثریت نسبی عده حاضر ضرورت دارد .

تبصره (1) درصورتی که در جلسات مجمع عمومی اکثریت حاصل نشود هیات مدیره برای بار دوم اقدام به دعوت خواهد کرد و جلسه مجمع با تعداد اعضای حاضر رسیمت خواهد یافت . تاریــخ دعوت مجدد نباید زودتر از 10 روز و بیش از30 روز ازتاریخ اولین دعوت باشد .

تبصره (2) جلسه مجمع عمومی ابتدا به ریاست مسن ترین عضو حاضر درمجمع تشکیل شده و بلافاصله اقدام به انتخاب یک نفر رئیس و یک نفردبیر برای اداره جلسه خواهد کرد .

ماده (10) وظایف مجمع عمومی عادی بقرار زیر است :

الف ) استماع گزارش سالانه فعالیتهای انجام یافته و بررسی اقدامات هیات مدیره

ب) تصویب تر از نامه و بودجه انجمن

ج) تعیین خط مشی کلی انجمن

د) انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس

ه) رسیدگی به پیشنهادهای اعضا

و) انجام سایر اموری که طبق مقررات اساسنامه و آئیـن نامه های اجرایی به عهده مجمع عمومی گذاشته شده است .

ماده (11) وظایف مجمع عمومی فوق العاده بقرار زیر است :

الف ) تغییر مواد اساسنامه

ب) کلیه اموری که درصلاحیت مجمع عمومی عادی است .

ماده (12) هیئت مدیره مرکب از7 نفر است که هر 3 سال یکبار در جلسه مجمع عمومی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهد شد .

تبصره (1) درجلسات مجـمع عمومی علاوه بر7 نفر اعضای هیات مدیره بـرای انتخاب 3 نفر اعضای علی البدل نیز بطور جداگانه اخذ رای خواهد شد ، ودر غیاب اعضای اصلی جانشین بـه ترتیب تقدم آرا می توانند درجلسات هیات مدیره شرکت کنند . ( در صورت تساوی آرا به حکم قرعه عمل خواهد شد .)

تبصره (2) حضور اعضای علی البدل در جلسات هیات مدیره به عنـوان ناظر یا مشاور بدون حق رای بلامانع است .

ماده (13) هیات مدیره در نخستین جلسه ازمیان اعضای خود یکنفر رئیس یکنفرنائب رئیس، یکنفر خزانه دار ، یک نفر دبیر ویک نفرمسئول کمیته ها با اکثریت آرا انتخاب خواهد کرد .

تبصره (1) رئیس هیات مدیره ضمنا عنوان رئیس انجمن راخواهد داشت .

تبصره (2) هیچیک از اعضا نمی تواند بیش از دودوره متوالی به ریاست هیات مدیره برگزیده شود .
ماده (14) رئیس هیات مدیره بالاترین مقام اجرایی انجمن و مسئول اجرای تصمیمات مجامع عمومی وهیات مدیره می باشد .

ماده (15) جلسات هیات مدیره با حضور حداقل 5 نفر رسمیت یافته وتصمیمات با اکثریت چهارنفر معتبر خواهد بود . تبصره : هیات مدیره مکلف است حداقل هر ماه یکبارتشکیل جلسه دهد .

ماده (16) چنانچه هریک از اعضای هیات مدیره که سه جلسه متوالی ویا پنج جلسه متناوب بدون عذرموجه در جلسات هیات مدیره شرکت نکند مستعفی شناخته می شود .

ماده (17) هیات مدیره موظف است برای تشکیل مجامع عمومی (عادی وفوق العاده ) از طریق ارسال دعوت نامه با وسایل مقتضی ودرصورت لزوم با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار موضوع تشکیل مجمع و دستور جلسه را به اطلاع اعضای انجمن برساند بطوری که درهرحال ازتاریخ ارسال دعوتنامه تا تشکیل مجمع حداقل 21 روز فاصله باشد .

ماده (18) هرگاه طبق تبصره 1 ماده 9 تشکیل مجمع عمومی فوق العاده لازم باشد هیات مدیره مکلف است ظرف یک هفته طبق ماده 17 اقدام به دعوت اعضا بنماید .

ماده (19) اسناد و اوراق بهادار و افتتاح حساب جاری ومعاملات بانکی و هرگونه اسناد و نوشته هایی که متضمن هر نوع تعهد مالی باشد با امضای خزانه دار ورئیس انجمن معتبرخواهد بود .

ماده (20) کلیه در آمـدها و هزینه های انجمن در دفاترقانونی ثبت و شرح و بیـلان آن درپایان سال مالی به کمـیسیون ماده 10 قانون احـزاب ارسال خواهد شد .

ماده (21) وظایـف هیات مدیره به قـرار زیر است :

الف ) اجرای مفاد اساسنامه و مصـوبات مجـمع عمومی

ب) اتـخاذ تصمیم در مورد امـورمالی انجمن

ج) تعیین شرایط استـخدامی کارکنان انجمن و تعـیین میزان حقوق و مزایا و حق الزحمه آنان .

د) اخذ اعتبار ، قبول هدایا ، دریـافت حق عضویت و تامین منـابع مالی انجمن

ه) اخذ تصمیم درمورد افتتاح حساب در بانکها

و) تاسیس باشگاه و مراکز اجـتماع اعضای انجمن و تشکیل جلسات سخنرانی ، کنفرانسها و سمینارهای مربوط
ز) دعوت مجمع عـمومی طبق مقررات این اساسنامه

ح) تهیه گزارش سالانه و تراز نامه جهت تـقدیم آنها به مجمع عمومی

ط) اقامه دعوی از طرف انجمن و جوابگویی به دعاوی اشـخاص حقیقی و حقوقی علیه انجمن در کلیه مراجع
ی) تهیه و تدوین آیین نامه های اجرایی اساسنامه انجـمن و سایرمقرراتی که جهت نیل به هدف های انجمن لازم است . ک) نظارت بر فعالیتهای کمیته ها ل) انتـخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع بین المللی
ماده (22) مجـمع عمومی یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل ، به منظور بررسی و نظارت بر امور انجمن و ارائه گزارش به مجمع به مدت یکسال انتخاب می نماید .

ماده (23) کمیته‌ها : انجمن دارای کمیته هایی بشرح زیر خواهد بود که مسـئولان هریک ، در اولین فرصت ازمیان اعضای پیوسته انجمن به وسیله هیات مـدیره انتخاب خواهد شد:

1) کمیته روابط عمومی

2) کمیته روزنامه نگاری

3) کمیته عکاسی و فیلمبرداری خبری

4) کمیته تبلیغات و انتشارات

5) کمیته رادیو و تلویزیون

6) کمیته عضویت و ارزشیابی

7) کمیته آموزش و تحقیق

8) کمیته تعاون و رفاه

تبصره هیات مدیره می توانند در صورت لـزوم کمیته های جدیدی نیز تشکیل داده و یا تغـییراتی در کمـیته ها بوجود آورد .

ماده (24) هیات مـدیره آئین نامه مربوط به تشکیلات و نحوه فعـالیتهای هر یک از کمیته ها را تصویب خواهد کرد . ماده (25) دبیرخانه : انجمن دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر و با مسئولیت دبیر انجمن اداره می شود. .

ماده (26) وظایف دبیر انجمن به قرار زیر است :

الف ) اداره دبیر خانه انجمن .

ب) جمع آوری و تمرکز صورت جلسات و آرای هریک از ارکان انجمن .

ج) ثبت نام اعـضای انجمن با توجه به شرایط و مقررات مندرج در اساسنامه و آئین نامه های مـربوط .

د) انجـام امور مکاتباتی ارجاعی ارکان مختلف انجمن .

ه) انجام امور محوله از طرف هـیات مدیره .

 
فصل سوم وظـایف و فعالیت ها

ماده (27) به منـظور نیل به هدف های آمـده در ماده (1) این اساسنامه ، انجمـن اقدامات و فعالیت های زیر را به عمل خواهد آورد .

الف ) ایـجاد و تحکیم روابط اجتماعی ـ تحقیقاتی و آموزشی و تبادل نظر بین متخصصان و سازمان هایـی که فعالیت های آنها به نحوی از انحا با هدف های انجمن ارتباط دارد .

ب ) کوشش در افزودن دانش و اطلاعات متخصصان و صاحبنظران کشور و آشنــاساختن آنها با تازه ترین پیشـرفت های مربوط به رشته های عـلوم ارتباطـات اجتماعی و هنری از قبیل روابط عمومی ، روزنامه نگاری ، ارتباطات انسانی ، رادیو ، تلویزیون ، گرافیک و طراحی .

ج) همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه دبیرخانه شورای هماهنگی تبلیغات دولت .

د) همکاری با وزارت فرهنگ وآموزش عالی و دانشـگاهها و مؤسـسات آموزش عالی در جهت اهداف انجمن .

ه) ایجاد روابط علمی فرهنگی با مجامـع بین المللی علوم ارتباطات اجتماعی مشابه در سایر کشورها .

و) همکاری با سازمان های دولتـی و خصوصی در جهت گسترش علوم ارتباطات اجتماعی و کمک بـه حل مسـایل مربوط به آنان .

ز) برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی ، آموزشی ، تحقیقاتی و تخصصی درداخل وخارج از کشور .

ح) تشکیل کلاسها و دوره های تخصصی درسطوح مختلف .

ط) جمع آوری اطلاعات و مدارک علمی و انتشار نشریات حاوی پیشرفت های علمی و فنی و تحقیقاتی در رشته های مربوط به علوم ارتباطات اجتماعی و همکاری با سازمانهای دولتی و خصوصی درمورد تالیف ، ترجمه و نشرمجلات و کتب مربوط به این رشته .

ی) اعزام هیات های کارشناسی به خارج از کشور درموارد ضروری .

 

 فصل چهارم ـ عضویت

ماده (28) عضویت در انجمن بردو نوع است :

الف ) عضویت پیوسته ، شامل اشخاصی است که معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و دارای لااقل یکی از شرایط ذیل باشند :

1. لیسانس رشته ها و گرایش های علوم ارتباطات اجتماعی

2. دانشجویان علوم ارتباطات اجتماعی که70 واحد درسی گدرانده باشند .

3. سابقه دوسال تصدی پست مدیریت اداره ، دفتر ، واحد روابط عمومی

4. گذراندن دورهای آموزشی عـلوم ارتباطات اجتماعی معادل کاردانـی از مؤسسات معتبر رسمی .

ب ) عضویت افتحاری :

شامل اشخاصی است که به پیشبرد هدف های انجمن علاقمند بوده و کمکهای مؤثر و ارزنـده ای نموده باشند .

فصل پنجم ـ امور متفرقه

ماده (29) انجمن با تصــویب مجمع عمومی و مقامات ذیصلاح می تواند به هرگروه داخلی ویا بین المللی که هدفشان مشابه هدف های انجمن است ملحق شود .

ماده (30) انـحلال انجمن با رای موافق دوسوم کلیه اعـضای پیوسته صورت خواهـد گرفت . مجمع عمومی که رای به انحلال انجمن می دهد در همان جلسه مدیر یا مدیران تصفیه را معین خواهد کرد .

ماده (31) درصورت انحلال اموال انجمن اعم از منقول و غیر منقول به وسیله مدیر یا مدیران تصفیه به یکی ازمؤسسات آموزشی یا تحقیقاتی کشور واگذار خواهد شد .

ماده (32) هرگونه تغییری درمفاد اساسنامه با اکثریت دوسوم اعضای مجمع عمومی صورت خواهد گرفت .
ماده (33) هرگونه تغییری درمتن اساسنامه یا کادر هیات مدیره پس از تصویب مجمع عمومی و تایید کمیسیون ماده 10 قانون احزاب معتبر خواهد بود .

ماده (34) این اساسنامه در34 ماده و 8 تبصره به تصویب مجمع عمومی انجمن در تاریخ 27/2/1370 رسید .

منبع: انجمن روابط عمومی ایران

/ 0 نظر / 43 بازدید